Nr wewnętrzny grantu: 9/2014/OPUS
Tytuł: "Saponiny lucerny- od mikroorganizmów do ochrony środowiska"
kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel.
Czas realizacji: 2014-2017Nr wewnętrzny grantu : 8/2014/PRELUDIUM
Tytuł: "Taniny borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea L.) oraz dodatki olejów jako naturalne modulatory procesu biouwodorowania w żwaczu krów mlecznych"
Kierownik projektu: mgr Joanna Szczechowiak
Czas realizacji: 2014-2016Zadanie badawcze nr 507.533.13
Tytuł: "Wpływ olejów w formie nanoemulsji na powstawanie i skład kwasów tłuszczowych w płynie żwacza po inkubacji w warunkach in vitro"
Kierownik projektu: Mohamed El-Sherbiny
Czas realizacji: 2014Nr wewnętrzny grantu : 17/2012/PBS
Tytuł: "Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich"
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
Czas realizacji 2012-2015Nr wewnętrzny grantu : 82/2011/GW
Tytuł: "Wpływ fermentacji drożdżowej nasion łubinu na skład chemiczny i wartość pokarmową oraz możliwość wykorzystania uzyskanych produktów w żywieniu rosnących świń"
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
Czas realizacji 2011-2014Zadanie badawcze 507. 533.
Tytuł: "Szacowanie zagrożenia subkliniczną kwasicą krów mlecznych na podstawie składu chemicznego mleka"
Kierownik projektu: mgr Barbara Stefańska
Czas realizacji 2014Zadanie badawcze nr 507.533.17
Tytuł: "Wartość pokarmowa i fizjologiczne właściwości mieszanek z zastosowaniem surowych i fermentowanych nasion łubinu wąskolistnego w żywieniu świń"
Kierownik projektu: mgr Anita Zaworska
Czas realizacji: 2014Zadanie badawcze 507. 533. 15
Tytuł: "Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w ocenie wpływu doustnego podawania preparatów probiotycznych na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwiaków florydzkich (Apalone ferox)"
Kierownik projektu: mgr Mateusz Rawski
Czas realizacji 2014Zadanie badawcze 507. 533. 14
Tytuł: "Określenie wpływu salinomycyny i nizyny na mikrobiom układu pokarmowego kurcząt rzeźnych"
Kierownik projektu: mgr Bartosz Kierończyk
Czas realizacji 2014Nr wewnętrzny grantu : 2013/11/N/NZ9/04624 PRELUDIUM
Tytuł: "Zastosowanie preparatów probiotycznych w dietach żółwi wodno-lądowych jako czynników modulujących mikroflorę jelitową i rozwój układu pokarmowego"
Kierownik projektu: mgr Mateusz Rawski
Czas realizacji: 2014-2017Prace Umowne 46/2014/U
Tytuł: "Badania z zakresu możliwości wykorzystania drożdży” Yarrowia lipolytica zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12 w żywieniu krów mlecznych"
Kierownik pracy: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Czas realizacji: 2014 - 2015Prace Umowne 49/2013/U
Tytuł: "Ocena dodatku paszowego dla krów mlecznych"
Kierownik pracy: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Czas realizacji: 2013 - 2014Prace Umowne 30/2013/U
Tytuł: "Ocena dodatku paszowego dla krów mlecznych"
Kierownik pracy: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Czas realizacji: 2013 - 2014PROJEKT WIELOLETNI 508 533 07
Temat: "Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji systemu obrotu i wykorzystania w paszach"
Kierownik pracy: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Czas realizacji 2010- 2015Grant MNiSW 4763/B/PO1/2010/39
Temat: „Produkcja metanu oraz przemiany białka w żwaczu krów żywionych dawką z dodatkiem saponin triterpenowych Saponaria officinalis L.” 
Czas realizacji 2010 -2013 Grant MNiSW
2399/B/P01/2010/38 
Tytuł: "Wpływ tłuszczu i bakteriocyn w diecie kurcząt rzeźnych na wyniki odchowu i kolonizację przewodu pokarmowego przez Clostridium perfringens." 
Czas realizacji: 2010 – 2013Grant MNiSW 2396/B/P01/2010/38
Tytuł: „Bioaktywne czynniki roślinne w żywieniu przeżuwaczy: modulowanie fermentacji w żwaczu, poprawa wykorzystania składników dawki pokarmowej, ochrona środowiska.” 
Czas realizacji: 2010 -2012Grant MNiSW nr 3692/B/P0 1/2009/37 
Tytuł: "Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt.” 
Czas realizacji: 2009- 2012 


Analiza czynników alimentarnych i antyalimentarnych w wybranych genotypach ziaren pszenżyta w kontekście do żywienia zwierząt monogastrycznych.Grant promotorski MNiSzW (N N311 310736)
Tytuł: "Dynamika przemian metabolicznych krów mlecznych otrzymujących glikol propylenowy" 
Czas realizaji: 2009-2011 Grant MNiSzW N 311 266734
„Wpływ żywienia w okresie zasuszenia na status metaboliczny i hormonalny, płodność oraz wyniki produkcyjne krów mlecznych”
Czas realizaji: 2008 – 2011Grant MNiSzW 2 P06Z 040 28
Tytuł: „Wpływ dodatków energetycznych w okresie okołoporodowym na wyniki produkcyjne, płodność krów, dynamikę pęcherzyków jajnikowych i jakość pozyskiwanych oocytów”
Czas realizacji: 2005 – 2007Grant promotorski MNiSzW 2P06Z 044 28
Tytuł: „Drożdże Saccharomyces cerevisiae w żywieniu przeżuwaczy”
Czas realizaji: 2005-2007Praca umowna 31/2007/u
Tytuł: „Ocena dodatków paszowych dla przeżuwaczy”
Czas realizacji: 2007 – 2008Tytuł: "Wykorzystanie dodatków biologicznych do podniesienia stabilności tlenowej kiszonek z traw i lucerny"
Czas realizacji: 2008 -2010Umowa Nr N N311 497334z dnia 2008-03-06.
Tytuł: „Wpływ temperatury suszenia oraz typu bielma na wartość pokarmową ziarna kukurydzy dla kurcząt brojlerów” – grant promotorski6 Program Ramowy Unii Europejskiej REPLACE - FOOD-CT- 2004-2009- 506487WND-POIG.01.03.01-30-179/09
Tytuł: "Bakteriocyny - innowacyjne suplementy diet dla drobiu"
www.bateriocyny.pl